Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Σύσταση – Λύση Σωματείου

Σωματεία

Σωματείο είναι η νομική μορφή του Συλλόγου. Από νομική άποψη, το σωματείο, είναι η ένωση είκοσι τουλάχιστον προσώπων. Επιδιώκει σκοπούς μη κερδοσκοπικούς, δηλαδή δεν έχει σκοπό να αποφέρει κέρδη στα μέλη του, σε αντίθεση με τις εταιρίες, που έχουν καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Συνήθως, σκοπός ενός σωματείου – συλλόγου, είναι να φέρει σε επαφή άτομα με κάποιο κοινό ενδιαφέρον, όπως πολιτιστικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, θρησκευτικό και άλλα. Έτσι, υπάρχουν για παράδειγμα αθλητικά σωματεία, σύλλογοι παραδοσιακών χορών, σύλλογοι γυναικών, πολιτιστικού σύλλογοι κλπ. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τον σκοπό ενός σωματείου, πέραν από το ότι ο σκοπός του δεν θα πρέπει να αντίκειται στον νόμο και τα χρηστά ήθη.

Ίδρυση

Για την ίδρυση ενός σωματείου, χρειάζονται:

  • 20 τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη
  • δημιουργία καταστατικού
  • διορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου
  • κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο, με την οποία να ζητείται η αναγνώριση του Σωματείου και έκδοση σχετικής απόφασης
  • εγγραφή του Σωματείου στα ειδικά βιβλία που τηρούνται στο Πρωτοδικείο

Το σωματείο αποκτά την λεγόμενη νομική προσωπικότητα, δηλαδή αρχίζει να υπάρχει, από την εγγραφή του στα ειδικά βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Λύση

Στην περίπτωση όπου τα μέλη του σωματείου δεν έχουν πλέον ενδιαφέρον στην συνέχισή του, ή τα μέλη του μειωθούν, ώστε δεν μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του , τότε, επέρχεται η λύση του σωματείου και πάλι με δικαστική απόφαση. Με την λύση του σωματείου, η νομική του προσωπικότητα παύει να υπάρχει. Αν υπάρχει περιουσία του σωματείου, αυτή δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη του.