Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Πώληση – Δωρεά – Γονική Παροχή

Γονική παροχή είναι η παροχή περιουσίας από τον γονέα στο ανήλικο ή ενήλικο παιδί του, χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό τη δημιουργία ή τη διατήρηση της οικονομικής ή της οικογενειακής αυτοτέλειας, την έναρξη ή την εξακολούθηση του επαγγέλματος του. Η γονική παροχή μπορεί να γίνει μόνο από τους γονείς προς τα παιδιά και μπορεί να αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, όπως μεταβίβαση κυριότητας κινητού ή ακινήτου, σύσταση επικαρπίας ή αλλού εμπραγμάτου δικαιώματος, εκχώρηση απαίτησης, κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, άφεση χρέους, παραχώρηση χρήσης ακινήτου. Στη γονική παροχή δεν είναι επιβεβλημένος ο συμβολαιογραφικός τύπος, παρά μόνο αν η παροχή περιλαμβάνει και ακίνητη περιουσία, οπότε η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι απαραίτητη.

Ανάλογη με τη γονική παροχή είναι και η δωρεά, δηλαδή η παραχώρηση ή η μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, χωρίς περιορισμό στα πρόσωπα (μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε) και χωρίς αντάλλαγμα. Η δωρεά, είτε αφορά ακίνητο είτε κινητό πράγμα, γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Στην ουσία, η γονική παροχή είναι δωρεά, πλην όμως υπόκειται σε ευνοϊκή αντιμετώπιση από φορολογική άποψη. Η αντιμετώπιση από το φορολογικό νομοθέτη των γονικών παροχών είναι εμφανώς επιεικέστερη. Η γονική παροχή είναι αφορολόγητη μέχρι μια ορισμένη αξία, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό νόμο και πέραν του αφορολόγητου ορίου, η γονική παροχή φορολογείται κλιμακωτά.

Η παροχή περιουσίας στο τέκνο για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, αποτελεί γονική παροχή μόνο ως προς το ποσό που αναλογεί στο μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ως προς το υπερβάλλον, αποτελεί δωρεά και αντιμετωπίζεται ανάλογα.