Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Ρύθμιση οικογενειακής στέγης

Οικογενειακή στέγη είναι ο χώρος στον οποίο οι σύζυγοι και τα τέκνα τους (εφόσον υπάρχουν) έχουν την κύρια διαμονή τους.

 

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, το Δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολοκλήρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη, ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι κύριος, ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης του. Δύναται λοιπόν ο σύζυγος, στον οποίο δεν ανήκει το ακίνητο, ούτε έχει συνάψει μισθωτική σχέση γι’ αυτό, να ζητήσει να του παραχωρηθεί η χρήση της οικογενειακής στέγης για λόγους επιείκειας.

 

Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται με βάση τις ειδικές συνθήκες (οικονομικές, επαγγελματικές) του καθενός συζύγου, το συμφέρον των τέκνων και τις αρχές της επιείκειας, οι οποίες είναι δυνατόν να επιβάλλουν κατά περίπτωση η παραχώρηση αυτή να γίνεται και προς τον σύζυγο που δεν έχει εμπράγματο, ή ενοχικό, δικαίωμα στο ακίνητο, όπως επίσης να γίνεται με αντάλλαγμα, ή χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο είναι δυνατόν να υπολογισθεί, ή και να μην υπολογισθεί, κατά τον καθορισμό της διατροφής, που οφείλει ο υπόχρεος και κύριος της παραχωρούμενης οικογενειακής στέγης στον άλλο σύζυγο, ή στα τέκνα του.

 

Αν υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, το δικαίωμα του συζύγου να ζητήσει τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης μπορεί να προστατευθεί και προσωρινά, πριν ακόμη την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σε αυτή την περίπτωση, ο ένας σύζυγος μπορεί να ζητήσει την μετοίκηση του άλλου συζύγου από την οικογενειακή στέγη,  εφόσον η συνέχιση της κοινής τους συμβίωσης είναι δυνατόν να επιφέρει κίνδυνο στον σύζυγο που τη ζητάει. Τέτοια είναι η περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας κατά την έγγαμη συμβίωση.

Εάν η παραχώρηση της στέγης έχει γίνει στον μη κύριο σύζυγο με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, μετά τη λύση του γάμου ο σύζυγος – κύριος του ακινήτου, μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της απόφασης αυτής.

Σε περίπτωση συγκυριότητας των συζύγων επί της οικογενειακής στέγης, εάν μετά την λύση του γάμου εξακολουθεί να κατοικεί σε αυτήν ο ένας σύζυγος, ο άλλος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση χρήσης, που υπολογίζεται στο μισό του τεκμαιρόμενου μηνιαίου μισθώματος. Βέβαια, όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα που διαμένουν με τον έναν γονέα στην οικογενειακή στέγη, δύσκολα μπορεί να σταθεί ο ισχυρισμός ότι ο σύζυγος που διαμένει με τα τέκνα κάνει αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης.