Στράντζαλη - Δικηγορικό Γραφείο

Άρθρο 15 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Στο άρθρο 15 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ορίζεται ότι
«1. Δεν μπορούν ναείναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής του (ΔΕΥΑ) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του.