1. Ποιοι τρόποι υπάρχουν για την έκδοση διαζυγίου; ______________________________

Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις έκδοσης διαζυγίου:

α) το συναινετικό διαζύγιο και

β) το διαζύγιο με αντιδικία.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, απαραίτητη είναι η δικαστική οδός προκειμένου να λυθεί ένας γάμος οριστικά. Συνεπώς ο γάμος λύνεται υποχρεωτικά με δικαστική απόφαση.

2. Ποια η διαφορά ανάμεσα στο συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία; _________

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν από κοινού για τη λύση της μεταξύ τους έγγαμης συμβίωσης και κινούν την διαδικασία λύσης του γάμου από κοινού. Έτσι, κατατίθεται αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο, το οποίο ουσιαστικά επικυρώνει την κοινή απόφαση των συζύγων για λύση του γάμου.

Αντίθετα, στο κατ’ αντιδικία διαζύγιο, οι δύο σύζυγοι δεν μπορούν να έλθουν σε κοινή συμφωνία για την λύση του γάμου και συνεπώς, την διαδικασία της λύσης του γάμου τους, κινεί, συνήθως, ο ένας από αυτούς. Και πάλι κατατίθεται αίτηση διαζυγίου στο αρμόδιο Δικαστήριο, η οποία όμως, στρέφεται κατά του άλλου συζύγου.

3. Ποιες είναι οι συνέπειες της διάστασης ή του διαζυγίου; __________________________

Αναφορικά με τα ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχουν):

Ανάληψη της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων, από τον έναν από τους δύο γονείς

Διεκδίκηση διατροφής για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων, από τον γονέα, ο οποίος δεν διαμένει μαζί με τα τέκνα (δηλαδή, αν τα ανήλικα τέκνα διαμένουν μαζί με την μητέρα, όπως είναι το συνηθέστερο, τότε υπόχρεος σε καταβολή διατροφής είναι ο πατέρας αυτών)

Δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα, για τον γονέα, που δεν ζει με αυτά, προκειμένου να μην υπάρξει απομάκρυνση και αποξένωση μεταξύ τους (δηλαδή, στο υποθετικό παράδειγμα, όπου τα τέκνα ζουν με την μητέρα τους, ο πατέρας του έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με αυτά, να τα επισκέπτεται, να περνάει χρόνο μαζί τους, να τα φιλοξενεί στην οικεία του κλπ)

Αναφορικά με τους δύο συζύγους:

Υποχρέωση καταβολής διατροφής σε έναν εκ των συζύγων:Στην περίπτωση που ο ένας εκ των πρώην συζύγων δεν μπορεί να εξασφαλίσει την διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλο σύζυγο μετά τη λύση του γάμου με διαζύγιο, υπό ορισμένες βασικές προϋποθέσεις (προχωρημένη ηλικία, λόγοι υγείας, αδυναμία για εργασία κλπ). Το δικαίωμα διατροφής παύει να υπάρχει όταν ο δικαιούχος ξαναπαντρευτεί ή εάν συζεί μόνιμα με κάποιον άλλο σύντροφο.

Συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου:Όταν ο γάμος λυθεί, με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους, καθένας από τους πρώην συζύγους δικαιούται να παραλάβει τα κινητά πράγματα που του ανήκουν. Για τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τον έναν από τους συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου, γεννιέται αξίωση συμμετοχής του άλλου σ’ αυτά. Δηλαδή, έστω ότι κατά την διάρκεια του γάμου εργαζόταν μόνο ο σύζυγος και η σύζυγος, ασχολούνταν με τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή και φροντίδα των παιδιών. Η συνεισφορά της, ναι μεν δεν αποτιμάτε σε χρήματα, όμως, δεν μπορεί να παραγνωρισθεί. Έτσι, της δίνεται βάσει νόμου, η δυνατότητα να διεκδικήσει περιουσιακά στοιχεία από την επαύξηση της κοινής περιουσίας, που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του γάμου.

4. Ο/η σύζυγος δεν καταβάλει διατροφή. Πώς μπορώ να την διεκδικήσω; _______________

Εφόσον πρόκειται για διατροφή, η οποία στηρίζεται σε δικαστική απόφαση (και όχι σε κάποια άτυπη συμφωνία μεταξύ των συζύγων), αυτός στον οποίο οφείλεται η διατροφή, μπορεί να την διεκδικήσει, με τους εξής τρόπους:

κατάσχεση της ακίνητης ή κινητής περιουσίας του οφειλέτη (εφόσον υπάρχει) και στη συνέχεια πλειστηριασμό της, ώστε να ικανοποιηθούν οι χρηματικές απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν από την δικαστική απόφαση που καθόρισε το ύψος της διατροφής.

όταν ο υπόχρεος προς διατροφή εργάζεται, μπορεί να γίνει κατάσχεση απευθείας από τον μισθό του, ίσου ποσού με την οφειλόμενη διατροφή, μέσω ειδικής διαδικασίας.

κατάθεση μήνυσης, για την μη καταβολή της οφειλόμενης διατροφής, μιας και η πράξη αυτή, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

5. Ποια η διαφορά της γονικής μέριμνας από την επιμέλεια των τέκνων; ___________________

Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την φροντίδα, ανατροφή, εκπαίδευση του τέκνου, την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του. Η επιμέλεια, περιλαμβάνει την καθημερινή διαβίωση του τέκνου, την ανατροφή, επίβλεψη, την εκπαίδευση του και γενικότερα την καθημερινή φροντίδα του.

Μετά την λύση του γάμου των γονέων, την γονική μέριμνα διατηρούν και οι δύο γονείς εκτός αν για κάποιο σοβαρό λόγο αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό από κάποιον από αυτούς. Αντίθετα, επιμέλεια αναλαμβάνει ο γονέας, με τον οποίο συνεχίζει να συμβιώνει το τέκνο.