Στο διαζύγιο με αντιδικία ή κατ’ αντιδικία διαζύγιο, ο ένας από τους συζύγους (ή και οι δύο), ζητάει τη λύση του γάμου, με αίτηση που κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του άλλου συζύγου.

Οι λόγοι διαζυγίου, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι οι εξής:

Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου, δηλαδή η δημιουργία ρήξης της συζυγικής σχέσης και η ψυχική και φυσική απομάκρυνση των συζύγων, ώστε να μην έχουν πλέον ενδιαφέρον για την συνέχιση του γάμου τους. Αιτίες για τον ισχυρό κλονισμό του γάμου, μπορεί να είναι η εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης, η μοιχεία, η επιβουλή της ζωής του άλλου συζύγου κα. Οι αιτίες αυτές, μπορεί να έχουν κάποια βαρύτητα στην περίπτωση διεκδίκησης διατροφής, δεν επηρεάζουν όμως το δικαίωμα συμμετοχής στα αποκτήματα, ή το δικαίωμα της επικοινωνίας με τα τέκνα

Η διετής διάσταση των συζύγων, δηλαδή, η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης με την οικειοθελή ή βίαιη απομάκρυνση του ενός από τους συζύγους, από την κοινή τους στέγη.

Η αφάνεια (εξαφάνιση) ενός εκ των συζύγων, οπότε ο άλλος σύζυγος δύναται να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.