Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου, σχετικά με την έκδοση των συναινετικών διαζυγίων, προβλέπονται τα εξής:

Οι σύζυγοι θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον 6 μήνες σε γάμο, πριν αποφασίσουν να καταφύγουν στην λύση του συναινετικού διαζυγίου.

Τα δύο μέρη (σύζυγοι) υπογράφουν μια κοινή συμφωνία, για τη λύση του γάμου τους.

Η κοινή αυτή συμφωνία, κατατίθεται ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και έτσι κινείται η διαδικασία για την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση του γάμου.

Οι σύζυγοι, επίσης, μπορούν να ρυθμίσουν την επιμέλεια και την επικοινωνία τους με τα τέκνα (εφόσον υπάρχουν) και να καθορίσουν τη διατροφή τους με νέα κοινή συμφωνία.

Ως προς τη διατροφή των τέκνων, επικυρώνεται η συμφωνία ρητά από τον δικαστή.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η συμφωνία για την καταβολή διατροφής, το δικαιούμενο μέλος της διατροφής έχει τη δυνατότητα να εκδώσει απόγραφο και να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του υπόχρεου προς διατροφή, χωρίς να μεσολαβήσουν άλλα δικαστήρια που θα το διατάσσουν.

Η Διαδικασία

Η αίτηση των συζύγων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, εκδικάζεται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή στην περιφέρεια του Δικαστηρίου του οποίου έχει την κατοικία του ένας εκ των δυο συζύγων.

Μετά την κατάθεση της αίτησης, γίνεται προσδιορισμός της ημέρας που θα συζητηθεί η αίτηση αυτή.

Κατά την ημέρα της συζήτησης της αίτησης, οι σύζυγοι δεν είναι απαραίτητο να παρίστανται στο Δικαστήριο, εφόσον δεν το επιθυμούν.

Το Δικαστήριο εξετάζει αν ισχύουν οι προϋποθέσεις περί λύσεως του γάμου με συναινετικό διαζύγιο και εκδίδει την απόφαση του, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τέλος, εκδίδεται και δημοσιεύεται η απόφαση περί λύσεως του γάμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ληξιαρχική πράξη γάμου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου (συντάσσεται από τον δικηγόρο).

Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους καθώς και έγγραφη συμφωνία που να ρυθμίζει την επιμέλεια, την επικοινωνία και (προαιρετικά) τη διατροφή τους (συντάσσεται από τον δικηγόρο).

Η διαδικασία της έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, είναι σύντομη, απλή και λιγότερο ψυχοφθόρα για τα δύο μέρη, αφού έρχονται σε κοινή συμφωνία με την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων τους (εφόσον υπάρχουν). Ωστόσο, αυτή η λύση δεν είναι πάντα εφικτή, για τον λόγο ότι, απουσιάζει η κοινή συμφωνία των συζύγων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει η επιλογή του κατ’ αντιδικία διαζυγίου.

Σε περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ακολουθεί υποχρεωτικά και η πνευματική λύση του γάμου από την κατά τόπον αρμόδια Μητρόπολη, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων μερών.