Η ένταξη των νόμιμων μεταναστών, αλλά και τον ομογενών στην ελληνική πραγματικότητα, μέσω της μόνιμης άδειας παραμονής και της κτήσης ή της αναγνώρισης της Ελληνικής Ιθαγένειας, είναι μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο για τους μετανάστες ή ομογενείς, αλλά και για την ίδια την ελληνική κοινωνία. Τόσο οι μετανάστες, ή αντίστοιχα οι ομογενείς, όσο και τα παιδιά τους, πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, με επίσημους τίτλους από το ελληνικό κράτος, απολαμβάνοντας την ασφάλεια που τους παρέχει η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας αλλά και της μόνιμης άδεια παραμονής.

Συχνοί όροι που συναντά με και η έννοιάτους:

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι ο νομικός δεσμός ενός ατόμου με ένα κράτος. Αν ο δεσμός αυτός υπάρχει, λέμε ότι το άτομο αυτό είναι πολίτης του συγκεκριμένου κράτους.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ είναι ο δεσμός ενός ατόμου προς ορισμένο έθνος.

ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι η έλλειψη ιθαγένειας.

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους κάποιος αλλοδαπός αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. Πρόκειται για μια ατομική διοικητική πράξη που απαιτεί δύο στοιχεία: τη βούληση του προσώπου να γίνει Έλληνας πολίτης και τη βούληση του Ελληνικού κράτους να δεχτεί το συγκεκριμένο πρόσωπο ως πολίτη του

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι ένα άτομο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια (δεν είναι Έλληνας πολίτης) ανεξάρτητα από το αν είναι πολίτης άλλου κράτους ή δεν έχει καμία ιθαγένεια.

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι αυτός που, ενώ έχει ελληνική εθνικότητα, δεν είναι Έλληνας πολίτης.

ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι αυτός που δεν έχει ελληνική εθνικότητα και δεν είναι Έλληνας πολίτης.

Περισσότερα: