Αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων, από την αγγλική, γαλλική, τουρκική και σουηδική γλώσσα στην ελληνική, για χρήση σε προκηρύξεις, διαγωνισμούς στο Δημόσιο, για αιτήσεις μεταπτυχιακών, αναγνώριση πτυχίων ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπου απαιτείται επίσημη μετάφραση.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε την μετάφραση:

Πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναλυτικών βαθμολογιών - πιστοποιήσεων εκμάθησης ξένων γλωσσών (Lower, Proficiency, DELF, κλπ)

Πιστοποιήσεων ECDL

Ταξιδιωτικών εγγράφων (Διαβατήρια, Ταυτότητες κλπ)

Ιατρικών εγγράφων

Νομικών εγγράφων

Οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων (πιστοποιητικά γέννησης, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις γάμου κ.λπ.)

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου. Το κόστος της μετάφρασης – επικύρωσης, προσδιορίζεται βάσει του μεγέθους του κειμένου (ανά σελίδα) αλλά και του είδους του (νομικό, ιατρικό κλπ). Φροντίζουμε για την άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτησή σας.